خبرها و رویدادها

Phosphor Plate جدید

Phosphor Plate

سیستم جدید تصویربرداری بر اساس صفحه های فسفری مرکز یا سنسورهایی در ضخامتی کمتر از 0.5 میلیمتر در جهت راحتی بیشتر بیمار.


 

این مطلب تکمیل میشود...