اخبار و مطالب

تفاوت روشهای تصویربرداری DR و CR

 هر گرافی رادیولوژی با چندین روش میتواند تهیه شود.