خدمات مرکز

خدمات مرکز

 

خدمات ما در زمینه ی رادیولوژی فک و صورت به شرح ذیل است. هر مورد در صورتیکه توضیحات مجزا داشته باشد با کلیک بر روی نام وارد مطلب مربوطه میشود. موارد کم کاربرد از لیست حذف شده است.

توضیحات مقابل نام گرافی ها با توجه به کاربرد عمومی هر گرافی نوشته شده است و ممکن است هر گرافی کاربردهای بسیار وسیع تری هم داشته باشد.

 

گرافی های داخل دهانی:

PeriApical            -کلیشه های دندانی

Bitewing            -کلیشه های بین دندانی

Occlusal            -کلیشه های بررسی دندانهای یک فک

 

گرافی های خارج دهانی:

Panoramic (OPG)            -گرافی کل فکین

Lateral Cephalometry            -گرافی نیم رخ جمجمه

PA Cephalometry            -گرافی تمام رخ صورت

Extra Oral Bitewing            -گرافی بین دندانی بصورت خارج دهانی

            PA Mandible-گرافی بررسی فک پایین از رو به رو

Lateral Nasal Bone             -گرافی بررسی استخوان نازال

            Schuller-گرافی بررسی گوش و ماستوئید

            Nasopharynges and Adenoid-گرافی بررسی نسوج نرم و لوزه ی سوم

            Waters & Caldwell-گرافی های بررسی سینوسهای قدامی صورت

 

توموگرافی سه بعدی(CBCT):

Teeth            -اسکنهای مرتبط با نواحی دندانی

Jaw            -اسکنهای مرتبط به فکین

Nasal Bone            -بررسی های استخوانهای بینی

Sinuses            - بررسی های سینوسهای پارانازال

MidFace            -بررسی های استخوانهای صورت

Face            -بررسی استخوانهای صورت و فکین

Airways            -بررسی مجاری راه هوایی

Temporal Bone            -بررسی های گوش میانی و ماستوئید

TMJ            -بررسی های مفصلهای فکی و موقعیت فک

Skull            -اسکنهای کل جمجمه

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، عضو شوید:

تماس با ما

 شماره تماس: 4-05138418001

  ایمیل: Support[at]omr-center.com

جهت اطلاع از ساعات فعالیت مرکز کلیک کنید.

 

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید...
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی خدمات مرکز